เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน,เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 บาทต่อปี

หมายเหตุ สอ.อย.จำกัด. จะคิดดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน ( 31 มี.ค. และ 30 ก.ย. )