เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.25 บาทต่อปี (เงินฝากเกิน 5ล้าน คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 บาทต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 บาทต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน,เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 บาทต่อปี

หมายเหตุ สอ.อย.จำกัด. จะคิดดอกเบี้ยให้ทุก   30 ก.ย.ของทุกปี (สมาชิกมาปรับสมุดได้ต้นเดือน ต.ค.)

-          งดรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มเขียว)