เงินได้รายเดือน (บาท)

            การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

               ไม่เกิน   10,000

                         50 – 150

               10,001    ถึง    25,000

                         50 – 300

           เกินกว่า  25,001   ขึ้นไป

                         50 –  800

****  สมาชิกท่านใดที่ส่งเงินค่าหุ้น  180  เดือน หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า   300,000.-บาท และ ไม่มี หนี้สินกับสหกรณ์  จะ งด  ชำระค่าหุ้นรายเดือน หรือ  ลด  จำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ ****

 

        หมายเหตุ     สมาชิกถือหุ้นได้คนละไม่เกิน  800  หุ้น   หรือตามมติคณะกรรมการเป็น  คราว ๆ ไป