ประกาศ สอ.อย.จำกัด

หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

1.       กู้ไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด เงินเดือนเหลือก่อนและหลังกู้

ไม่น้อยกว่า  1,000 บาท และผ่อนชำระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้

      2.  กู้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด เงินเดือนเหลือก่อนและหลังกู้ ไม่น้อยกว่า  2,000 บาท และผ่อนชำระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้

      3.  กู้เกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ต้องเหลือเงินสุทธิก่อนกู้และหลังกู้ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ผู้กู้ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ค้ำเงินกู้ฉุกเฉินบุคคลอื่น หรือต้องมีเงินฝากค้ำประกันมากกว่าหนึ่งเท่าขึ้นไป และผ่อนชำระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ไหม่ได้

       4.  กู้เกิน 80,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ต้องเหลือเงินสุทธิ ก่อนกู้และหลังกู้ไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท   ผู้ก็ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน ชึ่งต้องไม่เป็นผู้ค้ำเงินกู้ฉุกเฉินบุคคลอื่น หรือต้องมีเงินฝากค้ำประกันมากกว่าหนึ่งเท่าขึ้นไป และผ่อนชำระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้

      3.  พนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด เงินเดือนเหลือก่อนและหลังกู้ไม่น้อยกว่า  1,000 บาท และผ่อนชำระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้โดยคำนวณจากอายุการทำงานที่เหลือจากสัญญาจ้าง

     หมายเหตุ สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินสามารถกำหนดจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระได้ แต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการ ฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สหกรณ์ ฯ

ได้ด้วยตัวเอง  หรือโทรศัพท์ 3 – 1276 , 3 – 1725 และ 02 - 5338219

 

ประกาศ สอ.อย.จำกัด

สอ.อย.จำกัด.เปิดรับเงินฝากจากท่านสมาชิกไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           - ฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

           - ฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี

           - คิดดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ( สิ้นเม.ย. และ ก.ย. )

ประกาศ สอ.อย.จำกัด

                     เรียน ท่านสมาชิก สอ.อย.จำกัด ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อย.จำกัด  มีมติให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านต้องถือหุ้นรายเดือนขั้นต่ำคนละไม่ต่ำกว่า 50 หุ้น( 500 บาท)  มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 30 เม.ย.ศกนี้ เป็นต้นไป

                      สหกรณ์ ฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบและกรอกข้อมูลพร้อมลายเซ็นเพื่อทราบและถือปฏิบัติในแบบฟอร์มการเพิ่มหุ้น ของสหกรณ์และส่งรวบรวมให้ธุรการ ของหน่วยเพื่อดำเนินการ หรือนำส่งที่สหกรณ์ได้โดยตรง   ให้เสร็จสิ้นภานใน

20 เม.ย.2555

                     จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกได้ทราบและดำเนินการต่อไป

                                      ผจก.สอ.อย.จำกัด

                                     

เรียน ท่านสมาชิก สอ.อย.จำกัด ทราบ

          ในมติที่ประชุมคณะกรรมการ สอ.อย.จำกัด เมื่อ 25 พ.ย.57 ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ต้องการกู้สามัญ ต้องมีทุนเรือนหุ้น 10 % จากยอดเงินกู้สามัญและเห็นควรให้สมาชิกได้มีเวลาในการดำเนินการ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ใช้มตินี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.58

          จึงเรียนมาเพื่อเพื่อนสมาชิก สอ.อย.จำกัด ทราบทั่วกัน

 

ประกาศ

เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เงินออมเพื่อวัยเกษียณ)

ตามที่ประชุม คณก.สอ.อย.จำกัด ครั้งที่ 12/58(เมื่อ 15 ต.ค.58)

                         โดยกำหนดดอกเบี้ยเงินฝาก 1 – 3 ปี อัตราร้อยละ 4.05 บาท/ปี และจะเพิ่มขึ้นจนครบกำหนด 15 ปี อัตราดอกเบี้นร้อยละ 4.75 ต่อปี ถอนในระหว่างปีที่ 11 – 15 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ถอนในระหว่างปีที่ 6 – 10 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 การถอนในระหว่างปีที่ 4 – 5 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.10 และถอน ระหว่างปีที่ 1 – 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 การฝากเงินคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิฌศษ( เงินออมเพื่อวัยเกษียณ) ได้เพียงบัญชีเดียวโดยจำนวนเงินฝากในบัญชีจะต้องนำฝากเข้าบัญชีทุเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่เกิน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน เป็นเวลาทั้งสิ้น 1 – 15 ปี การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากโครงการนี้ สอ.อย.จำกัด คำนวณดอกเบี้ยทบต้นปีละครั้งไม่สามารถถอนเงินต้นได้จะถอนได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น ในกรณีสมาชิกผิดเงื่อนไข หรือ ผิดหลักเกณฑ์จะปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากมาเป็นบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ