รายชื่อผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ท.ภูมิใจ            ชัยพันธุ์

 ผบ.อย.

ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.สุรสีห์           สิมะเศรษฐ์

รอง ผบ.อย.(๑)

รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.สมควร          รักดี

รอง ผบ.อย.(๒)

รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.วิญญา           โพธิ์คานิช

เสธ.อย.

รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.ศรัณย์            สมคะเณ

ผบ.ศทย.อย

รองประธานกรรมการดำเนินการ

น.อ.ดนัย                   สินธุชัย

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.เอกศักดิ์               เทภาสิต

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

น.อ.เดชา                  วามะสิงห์

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.คัชโภชน์          จ่าปะคัง

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

น.อ.วรชาติ             ฟองชล

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.มณเฑียร          หมีโชติ

ผบ.ดย.ทอ.อย.

กรรมการ

น.อ.นิวัติ                 พูนสิน

นปก.อย.

กรรมการ

น.ต.เดชาวุฒิ            มานะกุล

นกง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

พ.อ.อ.สมพล           พลเมืองศรี

จนท.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

พ.อ.อ.ศิวกร            เกษรจันทร์

จนท.ศทย.อย.

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรีกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

น.อ.กรพล                เดชเฟื่อง

 นปก.บก.ทอ.

 

น.อ.พันเทพ              เนียมพลอย

ผอ.กยก.บก.อย.

 

ร.อ.ศักดิ์ไพสิฐ         เปียงใจ

นธน.อย.

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.สุรสีห์           สิมะเศรษฐ์

รอง ผบ.อย.(๑)

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ศรัณย์            สมคะเณ

ผบ.ศทย.อย

รอง ประธานกรรมการ

น.อ.ดนัย                   สินธุชัย

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.เดชา                  วามะสิงห์

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.คัชโภชน์          จ่าปะคัง

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

น.อ.วรชาติ             ฟองชล

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.มณเฑียร          หมีโชติ

 ผบ.ดย.ทอ.อย.

กรรมการ

น.ต.เดชาวุฒิ            มานะกุล

นกง.อย.

กรรมการ

 

คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.สมควร          รักดี

รอง ผบ.อย.(๒)

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.วิญญา           โพธิ์คานิช

เสธ.อย.

กรรมการ

น.อ.เอกศักดิ์               เทภาสิต

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

น.อ.คัชโภชน์          จ่าปะคัง

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

น.อ.นิวัติ                 พูนสิน

นปก.อย.

กรรมการ

น.อ.วรชาติ             ฟองชล

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.มณเฑียร          หมีโชติ

ผบ.ดย.ทอ.อย.

กรรมการ

น.ต.เดชาวุฒิ            มานะกุล

นกง.อย

กรรมการ

 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.พันธุ์เทพ     ศิริพัฒนานันท์

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.อ.ยุทธนา               อิ่มทอง

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.อ.สุริยา                      สวัสดิผล

หน.ฝ่ายการเงิน

นางประกายรัตน์       แสงบุญเรืองกิจ

หน.ฝ่ายบัญชี

ร.ต.สุริยนต์               สระกบแก้ว

หน.ฝ่ายธุรการ

นางกรปภา                รอดประเสริฐ

หน.ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาว ภัสรวดี        พูลเจริญศิลป์

หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

พ.อ.อ.ประดับ          งามเหมาะ

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางนภาวรรณ          ลาภล้น

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางสาว อัจฉรา         เชยรส

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางจารวี                   เมรุทอง

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

พ.อ.อ.อ.ญาณเสฎฐ    มงคลธนรัตน์

จนท.ฝ่ายสินเชื่อ

นายรัตพล                  อาจลอย

จนท.ฝ่ายธุรการ

 

ติดต่อสหกรณ์ฯ  3 1276  “เต็มใจให้บริการ เพราะมันคืองานของเรา”