คณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ท.ธนัญชัย         พึ่งทัศน์

ผบ.อย.

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ยุทธนา           สุรเชษฐพงษ์

รอง ผบ.อย.(๑)

รองประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ศรัณย์              สมคะเ

รอง ผบ.อย.(๒)

รองประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ดนัย              สินธุชัย

เสธ.อย

รองประธานกรรมการ

น.อ.นิวัติ                    พูนสิน

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.พิสุทธิพงษ์         ศรีชูรส

เสธ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.เจริญชัย             สารมานิตย์

ผอ.กยก.อย.

กรรมการ

น.อ.จณัตว์                 ภัทรดิลก

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย

กรรมการ

น.อ.ยิ่งศักดิ์               เรืองฉาย

ผบ.กรม ดย.อย

กรรมการ

น.อ.ชยกร                โชติพิทยานนท์

นายทหารปฏิบัติการ.อย

กรรมการ

น.อ.ศรันย์วิทย์          โรจนวิภาต

รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.ไพศาล               บุษบรรณ

                รอง ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.ธนพัต                 คนใหญ่

น.กง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

พ.อ.อ.ศักดาพล         จิตอาจหาญ

       เจ้าหน้าที่การฝึก กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

จ.อ.ภานุมาศ             บุญชู

ช่างยานพาหนะ แผนกขนส่ง กรก.อย.

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรีกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

น.อ.พันเทพ           เนียมพลอย

รอง เสธ.อย.(๒)

 

น.อ.มณเฑียร         หมีโชติ

รอง ผบ.ศทย.อย.

 

น.อ.ปรีชา               อุปพงษ์

ประจำ.อย.

 

น.ต.เสกสรรค์         กลั่นจุ้ย

รรก.ทส.ผบ.อย.

 

น.ต.ศักดิ์ไพสิฐ       เปียงใจ

นายทหารพระธรรมนูญ.อย.

 

 

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.ศรัณย์              สมคะเ

รอง ผบ.อย.(๑)

ประธานกรรมการ

น.อ.พิสุทธิพงษ์         ศรีชูรส

เสธ.ศทย.อย.

รอง ประธานกรรมการ

น.อ.จณัตว์                 ภัทรดิลก

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.ยิ่งศักดิ์               เรืองฉาย

                 ผบ.กรม ดย.อย

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.ชยกร                โชติพิทยานนท์

นายทหารปฏิบัติการ.อย

กรรมการ

น.อ.ศรันย์วิทย์          โรจนวิภาต

รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.ไพศาล               บุษบรรณ

รอง ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

ร.อ.ธนพัต                คนใหญ่

น.กง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

 

คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.ยุทธนา           สุรเชษฐพงษ์

รอง ผบ.อย.(๑)

ประธานกรรมการ

น.อ.พิสุทธิพงษ์          ศรีชูรส

เสธ.ศทย.อย.

รองประธานกรรมการ

น.อ.จณัตว์                  ภัทรดิลก

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.ยิ่งศักดิ์                 เรืองฉาย

ผบ.กรม ดย.อย

กรรมการ

น.อ.ชยกร                   โชติพิทยานนท์

นายทหารปฏิบัติการ.อย

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.ไพศาล                 บุษบรรณ

รอง ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

น.อ.ศรันย์วิทย์             โรจนวิภาต

รอง ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

น.ต.ศักดิ์ไพสิฐ             เปียงใจ

นายทหารพระธรรมนูญ.อย.

กรรมการ

ร.อ.ธนพัต                     คนใหญ่

น.กง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

น.อ.คัชโภชน์            จ่าปะคัง

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.อ.สุราษฏร์              แช่มวงษ์

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.ต.สุริยา                  สวัสดิผล

หน.ฝ่ายการเงิน

นางประกายรัตน์       แสงบุญเรือง

หน.ฝ่ายบัญชี

ร.ท.สุริยนต์               สระกบแก้ว

หน.ฝ่ายธุรการ

นางกรปภา                รอดประเสริฐ

หน.ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาว ภัสรวดี        พูลเจริญศิลป์

หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

ร.ต.ประดับ               งามเหมาะ

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นาง วรินทร               เมรุทอง

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นาง นภาวรร          ลาภล้น

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางสาว อัจฉรา        เชยรส

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

พ.อ.อ.ณัฏฐวุฒิ        มงคลธนรัตน์

จนท.ฝ่ายสินเชื่อ

นายรัตนพล             อาจลอย

จนท.ฝ่ายธุรการ

 

ติดต่อสหกรณ์ฯ  3 1276  “เต็มใจให้บริการ เพราะมันคืองานของเรา”