รายชื่อผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ท.สุรสีห์            สิมะเศรษฐ์

 ผบ.อย.

ประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.สมควร           รักดี

รอง ผบ.อย.(๑)

รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.วิญญา             โพธิ์คานิช

รอง ผบ.อย.(๒)

รองประธานกรรมการดำเนินการ

พล.อ.ต.ศรัณย์              สมคะเณ

เสธ.อย.

รองประธานกรรมการดำเนินการ

น.อ.ดนัย                      สินธุชัย

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.ศักดิ์ชัย                  ธุรีวรรณ

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

น.อ.ธนัญชัย                 พึ่งทัศน์

รอง ผบ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.มณเฑียร               หมีโชติ

ผอ.กยก.บก.อย.

กรรมการ

น.อ.สุราษฎร์               แช่มวงษ์

ผบ.ดย.ทอ.อย.

กรรมการ

น.อ.พันเทพ                 เนียมพลอย

เสธ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.วุฒิกร                   สุวารี

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.ชัชพล                   ลายประดิษฐ์

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

น.ต.เดชาวุฒิ                มานะกุล

นกง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

พ.อ.อ.สรสาท              จินดาเฟื่อง

จนท.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

พ.อ.ต.ยุทธพงษ์            กฤษแก้ว

จนท.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรีกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.เอกศักดิ์       เทภาสิต

 ผบ.ศทย.อย.

 

น.อ.กรพล                เดชเฟื่อง

ประจำ สน.ผบ.ดม.

 

น.อ.วรชาติ               ฟองชล

นปก.กพ.ทอ.

 

น.อ.วัชระ                 สกุลรัตน์

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

 

ร.อ.ศักดิ์ไพสิฐ         เปียงใจ

นธน.อย.

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.สมควร          รักดี

รอง ผบ.อย.(๑)

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ศรัณย์            สมคะเณ

เสธ.อย.

รอง ประธานกรรมการ

น.อ.ธนัญชัย              พึ่งทัศน์

รอง .ผบ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.สุราษฎร์             แช่มวงษ์

ผบ.กรม ดย.อย.

กรรมการ

น.อ.พันเทพ               เนียมพลอย

เสธ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.วุฒิกร                 สุวารี

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.อ.ชัชพล                 ลายประดิษฐ์

ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

น.ต.เดชาวุฒิ              มานะกุล

นกง.อย.

กรรมการ

 

คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.วิญญา           โพธิ์คานิช

รอง ผบ.อย.(๒)

ประธานกรรมการ

น.อ.ดนัย                   สินธุชัย

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.ศักดิ์ชัย                ธุรีวรรณ

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

น.อ.ธนัญชัย               พึ่งทัศน์

รอง .ผบ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.สุราษฎร์             แช่มวงษ์

ผบ.กรม ดย.อย.

กรรมการ

น.อ.พันเทพ              เนียมพลอย

เสธ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.วุฒิกร                  สุวารี

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.ต.เดชาวุฒิ             มานะกุล

นกง.อย

กรรมการ

 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.พันธุ์เทพ      ศิริพัฒนานันท์

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.อ.คัชโภชน์            จ่าปะคัง

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

ร.อ.สุริยา                      สวัสดิผล

หน.ฝ่ายการเงิน

นางประกายรัตน์       แสงบุญเรืองกิจ

หน.ฝ่ายบัญชี

ร.ต.สุริยนต์               สระกบแก้ว

หน.ฝ่ายธุรการ

นางกรปภา                รอดประเสริฐ

หน.ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาว ภัสรวดี        พูลเจริญศิลป์

หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

พ.อ.อ.ประดับ           งามเหมาะ

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางนภวรรณ             ลาภล้น

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางสาว อัจฉรา         เชยรส

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางจารวี                    เมรุทอง

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

พ.อ.อ.อ.ญาณเสฎฐ    มงคลธนรัตน์

จนท.ฝ่ายสินเชื่อ

นายรัตพล                  อาจลอย

จนท.ฝ่ายธุรการ

 

ติดต่อสหกรณ์ฯ  3 1276  “เต็มใจให้บริการ เพราะมันคืองานของเรา”