รายชื่อผู้บริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ท.ชัยยะ            อุปริรัตน์

 ผบ.อย.

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ปรีชา            ชมบุญ

รอง ผบ.อย.(๑)

รองประธานกรรมการ

พล.อ.ต.สมชาย          พงษ์พระธานี

รอง ผบ.อย.(๒)

รองประธานกรรมการ

พล.อ.ต.ภูมิใจ            ชัยพันธุ์

เสธ.อย.

รองประธานกรรมการ

น.อ.สมควร               รักดี

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.วิญญา               โพธิ์คานิช

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

น.อ.ศักดิ์ชัย               ธุรีวรรณ

ผอ.กยก.บก.อย.

กรรมการ

น.อ.ดนัย                   สินธุชัย

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.คัชโภชน์          จ่าปะคัง

ผบ.กรม ปพ.อย.ผบ.

กรรมการ

น.อ.เอกศักดิ์              เทภาสิต

ผบ.ดย.ทอ.อย

กรรมการ

น.อ.กรพล                  เดชเฟื่อง

นปก.บก.ทอ.

กรรมการ

น.อ.ธนัญชัย              พึ่งทัศน์

เสธ.ศทย.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.ท.สมพร                  สิงห์โห

นกง.อย.

กรรมการและเหรัญญิก

พ.อ.อ.สุนธร              หาวกระโทก

จนท.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการ

พ.อ.อ.ต่อศักดิ์            สว่างศรี

จนท.กรม ดย.ทอ.อย.

กรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรีกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.อ.จิรวัฒน์       มูลศาสตร์

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ

 

พล.อ.ต.มนัส             ฤทธิรงค์

 ผบ.ศทย.อย.

 

พล.อ.ต.                       นาคบาง

นปก.บก.ทอ.

 

น.อนิวัติ                     พูลสิน

นปก.อย.

 

ร.อ.ศักดิ์ไพสิฐ         เปียงใจ

นธน.อย.

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.ปรีชา            ชมบุญ

รอง ผบ.อย.(๑)

ประธานกรรมการ

พล.อ.ต.สมชาย          พงษ์พระธานี

รอง ผบ.อย.(๒)

รอง ประธานกรรมการ

น.อ.ดนัย                   สินธุชัย

ผบ.กรม ตอ.รอ.อย.

กรรมการ

น.อ.คัชโภชน์          จ่าปะคัง

ผบ.กรม ปพ.อย.

กรรมการ

น.อ.เอกศักดิ์               เทภาสิต

ผบ.ดย.อย

กรรมการ

น.อ.กรพล                  เดชเฟื่อง

นปก.ประจำ บก.ทอ.

กรรมการ

น.อ.ธนัญชัย              พึ่งทัศน์

 เสธ.ศทย.อย.

กรรมการและเลขานุการ

น.ท.สมพร                  สิงห์โห

นกง.อย.

กรรมการ

 

คณะกรรมการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.ภูมิใจ            ชัยพันธุ์

เสธ.อย

ประธานกรรมการ

น.อ.สมควร               รักดี

รอง เสธ.อย.(๑)

กรรมการ

น.อ.วิญญา                โพธิ์คานิช

รอง เสธ.อย.(๒)

กรรมการ

พล.อ.ต.มนัส                   ฤทธิรงค์

 ผบ.ศทย.อย.

กรรมการ

น.อ.ศักดิ์ชัย               ธุรีวรรณ

ผอ.กยก.บก.อย.

กรรมการ

น.อนิวัติ                     พูลสิน

นปก.อย.

กรรมการ

น.อ.ธนัญชัย              พึ่งทัศน์

 ผบ.กรม ทย.รอ.อย.

กรรมการและเลขานุการ

ร.อ.ศักดิ์ไพสิฐ        เปียงใจ

นธน.อย.

กรรมการ

 

คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการ

 

 

กรรมการและเลขานุการ

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พล.อ.ต.พันธุ์เทพ      ศิริพัฒนานันท์

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.อ.ยุทธนา               อิ่มทอง

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

น.ท.พยนต์                ศริยานนท์พินิจ

หน.ฝ่ายการเงิน

นางประกายรัตน์       แสงบุญเรืองกิจ

หน.ฝ่ายบัญชี

พ.อ.อ.สุริยนต์            สระกบแก้ว

หน.ฝ่ายธุรการ

นางกรปภา                 รอดประเสริฐ

หน.ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาว ภัสรวดี         พูลเจริญศิลป์

หน.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

ร.อ.สุริยา                      สวัสดิผล

รอง .หน.ฝ่ายการเงิน

พ.อ.อ.ประดับ            งามเหมาะ

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางนภาวรรณ           ลาภล้น

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางสาว อัจฉรา         เชยรส

จนท.ฝ่ายทะเบียนหุ้น

นางจารวี                    เมรุทอง

จนท.ฝ่ายสินเชื่อ

 

 

 

ติดต่อสหกรณ์ฯ  3 1276  “เต็มใจให้บริการ เพราะมันคืองานของเรา”